Skip to content

ใบ กว. คำที่วิศวกรต้องรู้จัก!

ทำความรู้จัก ใบ กว. (ใบอนุญาตประกอบวิศวกรรมควบคุม) เพื่อประโยชน์ในการทำอาชีพวิศวกร

” อาชีพวิศวกร คือ อาชีพของนักแก้ปัญหา “

นักแก้ปัญหาจำเป็นต้องรู้ถึงขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ถูกคุ้มครองโดยกฎหมาย
 • กฎหมาย ระบุ ไว้อย่างชัดเจนว่าวิศวกรที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของได้ จำเป็นต้อง มีใบ กว. เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีคุณภาพของวิศวกรคนนั้นๆ ว่าได้รับการผ่านการอบรมและทดสอบจากสภาวิศวกรเรียบร้อย
  • โดยสภาวิศวกรได้แบ่งวิศวกรที่จำเป็นต้องมีใบ กว. ไว้ทั้งหมด 8 สาขา ได้แก่
   1. วิศวกรรมโยธา
   2. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
   3. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
   4. วิศวกรรมเครื่องกล
   5. วิศวกรรมอุตสาหการ
   6. วิศวกรรมเหมืองแร่
   7. วิศวกรรมเคมี
   8. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โดยสภาวิศวกรได้กำหนดค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรตามระดับขั้น ดังนี้ โดยสภาวิศวกรกำหนดเป็นแนวทางเบื้องต้นโดยไม่ได้บังคับเป็นข้อกำหนดหรือกฎหมายแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับแนวทางแต่ละบริษัท

มากไปกว่าการเป็นวิศวกรที่ถูกต้องการตามกฎหมายแล้วนั้น การเป็นวิศวกรในชีวิตจริงเราจำเป็นต้องมีความรู้ในการประกอบอาชีพให้ครบครันเพื่อให้เราไม่เสียเปรียบและเตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการออกสู่ตลาดงานได้อย่างแท้จริง

 • 4 ความรู้ที่ควรทราบ เพื่อติดอาวุธให้ครบก่อนทำงานจริง ได้แก่
  1. กฏหมาย
  2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
  3. สิ่งแวดล้อม
  4. ความปลอดภัย

เหตุผลจำเป็นที่เราจำเป็นต้องทราบองค์ความรู้เหล่านี้ก็เพื่อให้เราไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำอาชีพวิศวกร ทั้งในแง่กฎหมาย และ จรรยาบรรณวิชาชีพ 2 องค์ความรู้นี้จะช่วยทำให้เราเป็นวิศวกรที่ดีและถูกกฎหมายได้ในตลาดงานจริง มากไปกว่านั้น การทำงานวิศวกรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานย่อมเป็นผลดีกับตนเองและผู้ปฏิบัติงานรอบข้างด้วย

โดยเราสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้นี้ได้อย่างครบถ้วนอยู่แล้ว เพราะก่อนที่เราจะได้รับ ใบ กว. สภาวิศวกรจะทำหน้าที่อบรมเนื้อหาจำเป็นเหล่านี้ให้กับเราอยู้แล้ว

ดังนั้นเรามั่นใจได้เลยว่า

” หากเราเป็นวิศวกรที่ได้รับ ใบ กว. = เราเป็นวิศวกรที่พร้อมเป็นนักแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีองค์ความรู้ในการเข้าสู่อาชีพวิศวกรได้อย่างมั่นใจ “

ให้เราช่วยคุณ! พิชิตใบกว. ไปกับ EnGenius แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อสอบให้วิศวกรได้ฝึกฝน สู่การเป็นวิศวกรมืออาชีพ
https://engenius.neighborsoft.com/login