Skip to content

กฎหมาย และพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวกับวิศวกร

1. ข้อบังคับสภาวิศวกร จรรยาบรรณ ปี 2559

2. กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมฯ ปี 2550

3. พระราชบัญญัติวิศวกร ปี 2542

4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ปี 2539

5. พระราชบัญญัติโรงงาน ปี 2535

6. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพ ปี 2522